Tsho1

Tshovhilingana

Genre:Comedy
Lingo:Tshivenda
Subtitles: English
Rating: PG
Running Time: 90mins

This is the first Tshivenda movie ever . Raw and tantalising.No budget, no director and no script. Hetshi ndi tshikhokhonthoni!